<= начало

Кандидат-студентски курс по история

 

ТЕМИ ПО ИСТОРИЯ - ВАРИАНТ 3

 

РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-1878 Г. И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ


Борбите за освобождение от османско владичество са неизменен елемент от историята на българския народ от края на ХIV в. до Балканските войни през 1912-1913 г. Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българите през Възраждането създават реални предпоставки за активизиране на българското общество в стремежа му за отхвърляне на чуждото господство. Кулминацията на българското националноосвободително движение е Априлското въстание от 1876 г.
Опитът за самостоятелно освобождение на българите обаче завършва без успех. Същевременно Априлското въстание от 1876 г. изиграва изключително важна роля за по-нататъшния развой на Източната криза (1875-1878 г.). Невероятната жестокост и масовите кланета, с които турските власти потушават бунта в българските земи, предизвикват възмущението на цяла Европа. Политици, общественици, журналисти, учени от всички европейски страни надигат глас в защита на подвластното българско население. През лятото на 1876 г. влиятелни цариградски българи, със съдействието на екзарх Антим I и финансовото обезпечение на Евлоги Георгиев, организират дипломатическа делегация, която представя пред европейския свят българските искания за политическа независимост. Делегацията, водена от Драган Цанков и Марко Балабанов посещава Англия, Франция, Германия, Италия, Русия и Австро-Унгария и изиграва важна роля за популяризирането на българската кауза. Постепенно, под натиска на общественото мнение, правителствата на великите сили са принудени да осъдят отношението на Високота порта към християните и да поискат гаранции за по-нататъшното реформиране на Османската империя.
Руско-турската освободителна война е обект на особен интерес от страна на историците. В българската историография важно място заемат трудовете по темата на Хр. Христов (“Освобождението на България и политиката на западните държави”), Ц. Генов (“Освободителната война”), А. Пантев (“Българският въпрос във Великобритания”), К. Косев (“Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение”) и др.
Широката международна подкрепа, която българите получават през пролетта на 1876 г., предизвиква основателни опасения сред реформиски настроените турски политици, че султанът ще бъде принуден да направи отстъпки спрямо своите християнски поданици. За да се предотвратят евентуални нови териториални загуби и за да се избегне поредната унизителна намеса на чуждите държави във вътрешно-политическия живот на Империята, групата на т. нар. “нови османи” решава да вземе инициативата в свои ръце.
На 30 май 1876 г. под ръководството на Мидхат паша, в Цариград е извършен държавен преврат. Султан Абдул Азис е детрониран и на негово място се възкачва Мурад V. Много скоро обаче между инициаторите на преврата възникват сериозни разногласия и на 31 август Мурад V също е свален от престола, а за султан на Империята е провъзгласен брат му Абдул Хамит II (1876-1909).
Сътресенията във висшите политически кръгове на Турция засилват напрежението в османското общество. Реформатори и консерватори се вплитат в продължителна задкулисна борба. Нараства противоборството и между великите сили, всяка една от които се стреми да запази позициите си в балканския регион. В разгара на тези събития между правителствата на Черна гора и Сърбия е подписан военно-политически договор, и на 18 юни 1876 г. със специална прокламация сръбският княз Милан обявява война на Турция.
Първоначалните успехи на съюзническите войски провокират небивал ентусиазъм сред всички християнски народи на Балканите. Славянските комитети в Русия организират широка пропагандна кампания. Около 4000 доброволци начело с ген. Черняев се отправят към Сърбия. Българската емиграция също се активизира. Българското централно благотворително общество (БЦБО) също започва да набира и изпраща доброволци в сръбската армия. На сръбска страна се бият Филип Тотю, Панайот Хитов, Иван Кулин, Христо Македонски и др. През август и септември обаче турската войска взема инициатива, и на 17 октомври нанася катастрофално поражение на сърбите при Джуние. Над Белград надвисва опасност от завладяване.
При така създалата се сложна политическа обстановка руското правителство решава да се намеси в подкрепа на Сърбия, като на 31 октомври отправя ултиматум към Високата порта. В него се настоява турското настъпление да бъде веднага спряно и да започнат преговори за подписване на примирие, в противен случай Русия щяла да се намеси във войната. За да придаде повече тежест на ултиматума, император Александър II (1856-1881) обявява частична мобилизация и произнася публична реч, в която изразява твърдото си намерение да действа решително за спасяването на Сърбия.
Активизирането на Русия и предприетите от нея инициативи за разрешаването на Източната криза поражда опасения сред западните държави от евентуално нарастване на руското влияние в балканския регион. Правителствата на Великобритания, Австро-Унгария, Германия и Франция не могат да останат повече пасивни наблюдатели и, притиснати от общественото мнение в своите страни, те решават да се намесят открито в Източната криза. Така, след поредица двустранни контакти между великите европейски сили се стига до идеята да се организира международна конференция, която да изготви проект за цялостни реформи в Османската империя.
Конференцията се провежда в Цариград и тъй като шестте велики сили са представени от своите посланици, тя остава в историята под името Цариградска посланическа конференция. От английска страна, освен посланика Хенри Елиът, в конференцията участва и министърът на колониите лорд Солсбъри. Русия е представена от ген. Игнатиев, Германия – от барон Вертер, Австро-Унгария – от граф Зиги и барон Каличе, Франция – от граф Бургонинг и граф Шодорди, Италия – от граф Луиджи Корти, а Турция – от Савфет паша и Едхем паша.
В началото на декември 1876 г., без участието на турските делегати, пратениците на шестте европейски сили провеждат предварителни дискусии, на които подготвят взаимно приемливи проекти на всички аспекти на Източната криза. По българския въпрос Англия и Русия предлагат първоначално значително разминаващи се концепции. Според ген. Н. Игнатиев трябва да се създаде автономна българска област, включваща всички територии, населявани от българи (Тракия, Мизия, Македония и Добруджа). Английският посланик лансира идеята да се обособи автономна област само в районите, включили се активно във въстанието от април 1876 г. След продължителни обсъждания представителите на великите сили възприемат проекта, предложен от Австро-Унгария, според който трябва да се обособят две автономни области: Източна, с център Търново, и Западна, с център София. Двете области покриват фактически всички територии, населени с българи. Така великите сили за първи път признават исторически сложилите се етнически граници на българската възрожденска нация.
Цариградската конференция е открита оцифиално на 11 декември 1876 г. Същият ден обаче, по предварително режисиран от Мидхат паша сценарий, с топовни гърмежи е възвестено, че султанът дарява поданиците си с конституция. Този ход, замислен и осъществен не без подкрепата на английския и германския посланик, цели да провали конференцията под предлог, че след като Империята има конституция, приемането на каквито и да било проекти за реформи губи своя смисъл. Всъщност, германският и английският посланик действат независимо един от друг и зад гърба на останалите участници в конференцията, като изхождат от противоположни гледни точки: докато Бисмарк се опитва да тласне Русия към военна намеса в Европейския югоизток, то правителствата на Дизраели полага усилия да съхрани статуквото на Балканите.
Въпреки обявяването на конституцията конференцията в Цариград продължава работата си до 8 януари 1877 г., когато представителите на шестте европейски държави подписват заключителния протокол. По българския въпрос в окончателните проекти, изготвени от Цариградската конференция, заляга възприетата по време на предварителните дискусии формула за създаване на два вилаета (области). Източният вилает включва Русенски, Търновски, Тулчански, Врачански, Сливенски, Пловдивски санджак и Елховска, Свиленградска и Лозенградска кази. Западният вилает включва Софийски, Видински, Нишки, Скопски, Битолски и една част от Серски санджак, плюс казите Струмица, Тиквеш, Велес и Костур. Основната административна единица е кантонът, като мюсюлманското и християнското население трябва да се обособи в отделни кантони.
Проектът предвижда начело на всяка област да се избере християнин за валия (главен управител), който ще бъде назначаван от Високата порта със съгласието на държавите гарантки за срок от 5 години. От своя страна, валията трябва да управлява областта с помощта на областно събрание, чиито членове ще бъдат свободно избирани – без разлика на раса и вяра – за срок от 4 години.
Заключителният протокол на Цариградската конференция е официално връчен на Високата порта, но тя категорично го отхвърля. В отговор на турската неотстъпчивост великите сили демонстративно изтеглят своите представители от Цариград. На този етап от развитието от Източната криза обаче за война между Русия и Турция е все още рано да се говори, тъй като руското правителство проявява видима нерешителност към предприемане на самостоятелни и по-радикални действия спрямо турското правителство.
Обикновено в популярната литература се предлага една опростена и идеализирана схема, според която в годините на Източната криза Русия води на Балканите последователна и настъпателна политика. В действителност обаче това съвсем не е така. Още през лятото на 1876 г. във висшите кръгове на Русия се очертават две противоположни линии на поведение спрямо събитията на Балканите. Една част от руските политици се изкушават от желанието да възстановят международния престиж на своята страна чрез активна намеса в разрешаването на Източната криза, но само в рамките на мирните средства. Друга част иска за реванш над Турция и открито защитава идеята за военна намеса на Русия на Балканите.
Към първата група принадлежи княз Александър Горчаков, финансовият министър, посланикът в Лондон, граф Петър Шувалов и др. по-умерени руски политици. Втората група се олицетворява от военния министър Милютин и посланика в Цариград Николай Игнатиев. Силна подкрепа за своята кауза привържениците на военните средства намират в лицето на славянофилите начело с Иван Аксаков и на руската императрица.
Според последователите на първата линия Русия не трябва да се вплита във война с Турция, защото при създалата се сложна международна обстановка реална е опасността от повторение на сценария от времето на Кримската война. Икономически немощна, политически нестабилна, изправена пред трудностите на реформата, Русия рискува при една евентуална военна кампания на Балканите да се изправи сама срещу нова протурска коалиция начело с Австро-Унгария и Англия. На противоположно мнение са привържениците на силовите действия. Те са убедени, че единствено войната може да измие срамното петно от поражението в Крим и да възстанови международния авторитет на Русия.
През есента на 1876 г. нито една от двете групи не може да вземе връх при определяне на руската външна политика. Широката подкрепа на българската кауза след Априлското въстание, изпращането на руски доброволци в Сърбия и активната антитурска пропаганда на славянофилите ангажират психологически руското общество с проблемите на подвластните балкански народи. Чрез пресата панславистките групи упорито налагат на общественото мнение идеята, че балканския въпрос се превръща във въпрос за чест на Русия. Самият император Александър II обаче проявява колебание и това неминуемо рефлектира върху поведението на руската дипломация.
Провалът на Цариградската посланическа конференция засилва противоречията сред политическия елит в Петербург. През февруари 1877 г. се провеждат няколко драматични заседания на кабинета, по време на които привържениците на компромисната политика взимат връх. В крайна сметка правителството решава да изпрати ген. Николай Игнатиев в Берлин и Лондон, за да получи подкрепата на останалите велики сили за осъществяване на още един опит за мирно уреждане на Източната криза. Новата руска инициатива, предварително съгласувана с Англия, предвижда великите сили да връчат на Високата порта нота, настояваща за осъществяване на реформи в непродължителен срок.
Европейската мисия на ген. Н. Игнатиев завършва с успех и на 19 март 1877 г. в английската столица представители на шестте велики сили подписват т. нар. Лондонски протокол. Протоколът изразява желанието на всички заинтересовани държави да се намери мирно разрешение на балканската криза, но на 29 март Високата порта отхвърля и него. При така създалата се ситуация, след като многократно афишира готовността си да защити подвластните на Османската империя християнски народи, руското правителство е принудено да възприеме войната като единствено възможен изход. На 12 април 1877 г. в Кишинев император Александър II подписва манифеста за обявяване на война на Турция.
?aoaieaoi ca iayayaaia ia aieia eci?aay ?oneaoa aeieiiaoey i?aa iaiaoiaeiinooa io aeoeaie aaenoaey ca ineao?yaaia iaiaianaoa ia inoaiaeeoa aaeeee neee a i?aanoiyuey eiioeeeo n Oo?oey. Niaoeaeii aieiaiea a ioaaeaii ia Aeaineey aai?, eieoi внимателно neaae anyea nouiea, oe?aiaaua ?oneeoa iiceoee ia Aaeeaieoa.
Iua ia 26 ?ie 1876 a. император Aeaenaiau? II e eiyc Ai??aeia na n?auao n aano?ioiaa?neey eiia?aoi? O?aio Eineo e a?ao Aia?aoe. N?auaoa a i?aaiece?aia a caiuea ?aeouaa, io euaaoi eaaa e eiaoi ia iinoeaiaoioi ia?aoo aaaoa au??aae nii?acoiaiea (?aeouaanei nii?acoiaiea). Anuuiino ai iiaienaaiaoi ia ioeoeaeai iau aieoiaio ia na noeaa, ii io caieneoa, aiaaie io aaaoa no?aie, iacaaeneii io nuuanoaoaaueoa ?acee?ey a aeaii, ?a ii a?aia ia n?auaoa ia?ao aaaiaoa eiia?aoi?e a iinoeaiaoi i?eioeiii nii?acoiaiea ca auaauaoa iieeoe?anea ea?oa ia Aaeeaieoa.
Ia 3 yioa?e 1877 a., iaeei i?aae aa caau?oe Oa?ea?aaneaoa eiioa?aioey, a Aoaaiaua a iiaienaia oaeia eiiaaioey ia?ao ?oney e Aano?i-Oiaa?ey. Eiiaaioeyoa ai?acaeaa iniiaieoa iiei?aiey ia ?aeouaaneioi nii?acoiaiea e oeene?a aiaa?eiaioeoa ia anyea aaia io aaaoa no?aie a neo?ae ia aieia ia?ao ?oney e Oo?oey. Aoaaiauaineaoa eiiaaioey aa?aioe?a iaoo?aeeoaoa ia Aano?i-Oiaa?ey e i?a?oaaa ynii noa?eoa ia aeeyiea ia aaaoa au??aae a aaeeaineey ?aaeii, eaoi a neo?ae ia oa?eoi?eaeie eciaiaiey eee ?aciaaaia ia Iniaineaoa eiia?ey ?oney na caaue?aaa aa ia nucaaaa aieyia neaayinea au??aaa.
Onii?aaii n i?aaiai?eoa, aiaaie n Aano?i-Oiaa?ey, ?oneaoa aeieiiaoey ?aca?uua aeoeaia aaeiino e ca ineao?yaaia ia iaoo?aeeoaoa ia Aa?iaiey. A eeoaoi ia eaioea?a Aenia?e ?oney ae?aa aaeinoaaiey ne neao?ai nu?ciee n?auo caneeaauioi na ia aioe?onea iniiaa naee?aaaia ia?ao Aeaia e Eiiaii. Ii nuaeoeyoa ieiei Oa?ea?aaneaoa eiioa?aioey e iineaaaaeeoa iieoe ca iaie?aia ia ie?ii ?ac?aoaiea ia aaeeaineaoa e?eca iieacaao, ?a caa aeaaineeiiii aaiiino?e?aiioi i?eyoaenoai ia Aenia?e aa?iaineeoa iieeoeoe iaoiae?ii i?aneaaaao naieoa nianoaaie eioa?ane. Oiaa i?aaecaeeaa ecaanoii iai?a?aiea a ioiioaieyoa ia?ao aaaoa no?aie e i?eio?aaaa Ai??aeia aa iiou?ne iiaa?a aa?aioee ca oaea iaiaoiaeiey i?e aaia aieia n Oo?oey iainee iaoo?aeeoao.
I?aaaa?eoaeie niiaa?e na iai?aaaie e ca aaaiooaeiioi iiaaaaiea ia Aiaeey. Aac aa na noeaa ai iiaienaaiaoi ia iau aieoiaio, i?aaeoaenoaioi ia Aiaeey aaaa aa na ?acaa?a, ?a iyia aa na iaiane ia no?aiaoa ia Oo?oey, aei ?oney iiaia aiaa?eiaioe aa ia i?iiaiy naia noaooeaioi, iaei?aii io Ia?e?eey ie?ai aiaiai?. I?aaiai?e na aiaaie e n ?oiuiey, eiyoi i?aainoaay oa?eoi?eaeai ainoui ia ?oneaoa a?iey ai ?. Aoiaa e nuuaa?aiaiii na caaue?aaa aa na aee??e aua aieiaoa n 40-oeeyaai io?ya.
Aui?aee iu?eoaeieoa eieеaaiey, i?ac eieoi i?aieiaaa ?oneioi i?aaeoaenoai aieaoi auci?eaia eaayoa ca ii-?aaeeaeia iaiana a Ecoi?iaoa e?eca, aucii?iinooa ca eiioeeeo n Oo?oey i?eio?aaaa eaaeiaoa aa i?enouie iua a e?ay ia 1876 a. e eui oneeaia aiaiia iiaaioiaea. Neaa iayayaaiaoi ia ?anoe?iaoa iiaeeecaoey aiaiieyo iиниnou? auceaaa ia aai. Ieeieae Ia?o?aa aa ?ac?aaioe i?eia?ai ieai ca aaaiooaeieoa aieie aaenoaey ia Aaeeaieoa. Ieaiuo a nuia?аcai n iieoa io i?aaoiaieoa ?onei-oo?nee aieie, n ?aaeiioi nuioiioaiea ia neeeoa ia?ao aaaoa au??aae e n aucii?iinooa a oiaa ia aieiaoa Aenieaoa ii?oa aa auaa iiae?aiaia io caiaaiiaa?iiaeneeoa au??aae e ?oney aa na iea?a naia n?auo iiuia i?ioo?nea eiaeeoey.
Nii?aa i?iaeoa ia aai. Н. Ia?o?aa aieiaoa o?yaaa aa na aiae ia aaa o?iioa - Aoiaanee e Eaaeacee, eaoi aeoaiouo na iinoaay ia Aoiaaneey o?iio. Aeaaieyo oaa? a iani?ai eui oaio?aeiaoa ?ano ia Aueaa?ey e iooai eui Ia?ei e Oa?ea?aa. E?aeieyo oniao caaene io au?ceiaoa e eciaiaaaoa, n eieoi ?oneeoa io?yae o?yaaa aa ianouiyo ia ?a io ?. Aoiaa.
I?ac i?ieaooa ia 1877 a., iianyaaeee na io onei?iaiey n Aiaeey e Aano?i-Oiaa?ey, eiyc Ai??aeia i?aaeaaa ei?aeoee a i?aaaa?eoaeiey ieai, eieoi i?aaae?aao ia?aie?aaaia ia aieieoa aaenoaey само a ?aeiia ia?ao ?. Aoiaa e Noa?a ieaieia. Eiycuo n?eoa, ?a ?oneioi ianouieaiea eui Aaeeaia ua i?eioae Aenieaoa ii?oa aa caii?ia i?aaiai?e e a e?aeia niaoea aa i?eaia ?aoaieyoa ia Oa?ea?aaneaoa eiioa?aioey. Iu?aiia?aeii Aeaenaiau? II iiae?aiy eaaeoa ia Ai??aeia, ii iо-eunii iia iaoenea ia aiaiiioi eiae oie a i?eioaai aa auci?eaia ioiiai ieaia ca ii-?aoeoaeii ianouieaiea eui Oa?ea?aa.
A iaaa?a?eaoi ia aieiaoa ?oneaoa a?iey caaaii nun caianieoa наброява приблизително 1,5 милиона воeieea e 26 хиляди ioeoa?e. Io oace neee nii?aa ieaiiaaoa ia aai. Ia?o?aa, a aieieoa aaenoaey o?yaaa aa na aee??ao ieiei 300 oeeyae aooe. ?aaeii a nunoaaa ia Aoiaaneaoa a?iey, ?eaoi eiiaiaaaia a iiaa?aii ia aaeeeey eiyc Ieeieae Ieeieaaae?, o?anoaao към 270 хиляди aooe n 1014 i?uaey.
Ii i?aaaa?eoaeie aaiie, Aenieaoa ii?oa eia aucii?iino aa i?ioeaiiinoaae ia ?oneioi ianouieaiea ieiei 700 oeeyae aooe. Ii oaeoe?anee, i?ac anaioa ia 1876 a. oo?neaoa a?iey iaa?iyaa към 500 хиляди aooe, io eieoi ieiei 280 хиляди na aeneioe?aie ia Aaeeaieoa, eaoi ieiei 52 % io nunoaaa ia oo?neeoa aui?u?aie neee na iaie?ao a aia?a oe?aiaieoa e?aiinoe ?ona, Aa?ia, Ooiai e Neeeno?a, образувайки две укрепителни линии. Последен защитен вал на турците е Стара планина. Noeoaiuo iacia?aaa ia?aei ia a?ieyoa Aaaoe Ea?ei iaoa, aucieoaiee ia aiaiiioi o?eeeua aua Aeaia, ecyaai ?aoi?iaoi?, caneo?ee aiaa?ea n ecyaeoa ne ii a?aia ia n?uanei-oo?neaoa aieia i?ac 1876 a. Aa?ia ?iey a oo?neioi eiiaiaaaia ea?ayo ?o?aano?aiieoa aiaiie nuaaoieoe - aa?iaineeyo aaia?ae Aeoi, aiaeeeneeyo aaia?ae Aaeaioei (Aaea? iaoa) e a?.
Nun naie io?yae aua aieiaoa na iaianaao e Nu?aey (56 oeeyae aieieea) e ?a?ia ai?a (30 oeeyae aooe), a ?oiuineioi i?aaeoaenoai oaaee?aaa naiy eiioeiaao io 40 ia 60 oeeyae aooe.
Ii ianoiyaaia ia aueaa?neaoa aiea?aoey, a Aoiaaneaoa a?iey na aee??aa e aueaa?neioi iiue?aiea, eiaoi na nunoie iu?aiia?aeii io 6, a iinea io 12 a?o?eie n iaua ?eneaiino ieiei 10 oeeyae aooe. Iiue?aieaoi a aui?u?aii nun n?aanoaa ia aiea?aoeyoa e neaayineeoa eiieoaoe, eaoi eiiaiaaaiaoi io a iiaa?aii ia aai. Noieaoia. Ia 6 iae 1877 a. aueaa?neeoa iiue?ainee a?o?eie iieo?aaao aieiioi ne ciaia, i?eaiaeei iiioey?iino eaoi Naia?neioi ciaia, oue eaoi a aa?aii io ?eoaeeoa ia a?. Naia?a. Ciaiaoi a a?u?aii io eiaoa ia a?. Naia?a e Iaou? Aeaaei. Neaa aaiiiana?ia iiaaоoiaea a ?aeiia ia Ieiau, aueaa?neioi iiue?aiea na i?enuaaeiyaa eui Aoiaaneaoa a?iey e na aee??aa a eciueiaieaoi ia i?aaaa?eoaeieoa ieaiiaa ia ?oneioi eiiaiaaaia.
Изследователите ia aieiaoa i?eaiao, ?a a oiaa ia aieieoa aaenoaey iiaao aa na i?a?oayo ynii o?e ia?eiaa. Iu?aeyo, o. ia?. ianouiaoaeai ia?eia, iaoauua a?aiaoi io oi?ne?aiaoi ia ?. Aoiaa ai средата ia ianao ?ee 1877 a. Aoi?eyo ia?eia oneiaii na ii?aaaey eaoi ia?eia ia “ai?aa ca iaaiiuea”. Oice ia?eia caii?aa n aiaaaoa i?e Noa?a Caai?a e aoi?aoa aoaea i?e Ieaaai, e caau?oaa n iaaaiaoi ia Ieaaai. A ?aieeoa ia oice ia?eia na i?iaa?aao iae-iauaaieoa iia?aoee, eieoi i?aaii?aaaeyo ai aieyia noaiai e?aeiey ecoia io aieiaoa. O?aoeyo, caee??eoaeai ia?eia, caii?aa n ieaiyaaiaoi ia Ieaaaineey aa?iecii (28 iiaia?e 1877 a.) e caau?oaa n iiaienaaiaoi ia Ia?eineioi i?eie?ea io 19 yioa?e 1878 a.
Ia?aeioi ia aieieoa aaenoaey a aaaaii ia Eaaeaceey o?iio iua ia 12 ai?ee 1877 a. N?a?aieyoa ia Aaeeaiите caii?aao aaaa ia 10 ?ie 1877 a., eiaaoi ?anoe ia Aieiiaoiaaneey io?ya ecau?oaao iia eiiaiaaaiaoi ia aai. Oeia?iai aanaio i?e Aaeao. ?oneeoa aieieoe oniaoii na i?еoau?eyo ia aueaa?neey a?ya e i?aai?eaiao aaiiino?aoeaii ianouieaiea a Naaa?ia Aia?oa?a, eaoi naii ca 2 aнe ainoeaao eeieyoa ?a?ia aiaa-E?noaia?a. Oace aaenoaey eiao ca oae aa caaeoayo oo?neioi eiiaiaaaia ca iinieaoa ia aeaaiioi ?onei ianouieaiea e nuuaa?aiaiii aa ia?aie?ao ainouia ia neeiey oo?nee oeio ii ?. Aoiaa.
Ia 15 ?ie eui oi?ne?aia ia ?. Aoiaa i?enouiaao e iniiaieoa neee ia Aoiaaneaoa a?iey. A iaaa?a?eeaoi ia aanaioiaoa iia?aoey ?oneaoa a?oeea?ey i?aai?eaia iane?ai iano?ae ia Ieeiiie, ?ona, Вeaei e Ooo?aeai. N iiiiuoa ia ?acociaaaiaoi nuciaoaeii na ?aci?ino?aiyaao neooiaa, ?a aeaaieyo oaa? ua auaa nun?aaioi?ai eui Ieeiiie eee ?ona. Ia?aoa?aiaiii, 14-oa iaoioia aeaecey, ia eiyoi a aucei?aii inuuanoayaaiaoi ia aanaioa, caaia ecoiaie iiceoee e?ae Ceiie?. A iu?aeoa ?aniaa ia 15 ?ie 1877 a., iia eiiaiaaaiaoi ia aai. A?aaiie?ia, caii?aa i?aoau?eyiaoi a ?aeiia ia Naeuia. Eciaiaaaieoa oo?nee neee ia ecau??ao ia iaoenea e neaa iai?aaiece?aia nui?ioeaa ionouiaao a?aaa.
Oniaoiioi преодоляване ia oo?neaoa oe?aieoaeia eeiey ii Aoiaa iicaieyaa ia ?oneioi eiiaiaaaia aa i?enouie eui ii-iaoaouoii ?aaeece?aia ia naieoa i?aaaa?eoaeie ieaiiaa. Aaenoaauaoa a?iey a ?acaaeaia ia o?e io?yaa: Ecoi?ai, Caiaaai e I?aaai. Ecoi?ieyo io?ya, eiiiaaaai io i?anoieiianeaaieea Aeaenaiau? Aeaenaia?iae?, iaa?iyaa ieiei 70 oeeyae aooe e eia ca caaa?a aa iaoo?aeece?a neeieoa oo?nee aa?ieciie a ?aeiia ia ?aoe?eoa e?aiinoe: ?oсе, Neeeno?a, Ooiai e Aa?ia. Caiaaieyo io?ya - io ieiei 35 oeeyae aooe, a iiaa?ai ia aai. E?eaaia?, ?eyoi caaa?a na naa?aa ai iaoo?aeece?aia ia Aeaeineaoa iaeano e ai iaeaayaaia ia caiaaieoa aueaa?nee iaeanoe. I?aaieyo io?ya na ?ueiaiae io aai. Eineo Ao?ei, eieoi o?yaaa aa ianouie eui Ou?iiai, aa iaeaaaa noa?iieaieineeoa i?ioiae e i?e iaiaoiaeiino aa na iani?e eui Ieiaaea, Ia?ei e Oa?ea?aa. Oaeoe?anee iniiaiaoa oa?ano aua aieiaoa na iaaa ia I?aaiey io?ya, eui eieoi a ca?eneaii e aueaa?neioi iiue?aiea. Ii eiiaiaaaiaoi ia Aoiaaneaoa a?iey i?aainoaay ia aai. Ao?ei naii 12 oeeyae aooe, eiaoi a e?aeii iaainoaou?ii. Два корпуса са разположени и по границата на Румъния с Австро-Унгария, които да действат при евентуално австрийско нападение.
A iu?aeoa aie ia aieiaoa iae-?acoeoaoie na ieacaao aaenoaeyoa ia aai. Ao?ei. Auciiecaaeee na io iu?aiia?aeiaoa eciaiaaa ia oo?oeoa, п?aaieyo io?ya ianouiaa eui Ou?iiai e inaiai?aaaa noa?aoa aueaa?nea noieeoa ia 26 ?ie 1877 a. Iooai aai. Ao?ei na iani?aa eui Noa?a ieaieia e i?ac Oaeiaiaceey i?ioia na iciaaaa a Iiaaaeeaineey ?aaeii. Ia 7 ?ee a iaeaayi Oei?aineey i?ioia, a ia 10 ?ee ?onee ?anoe inaiai?aaaao Noa?a Caai?a. Ii oiaa a?aia Ecoi?ieyo io?ya na iieoaa aa ianouie eui oo?neeoa aa?ieciie, ?aciiei?aie a Ooiai, Aa?ia, ?ona e Neeeno?a. Ii ii?aae cia?eoaeiioi i?aaucoianoai ia oo?neeoa ?anoe a ?aaeiia ia o. ia?. “?aoe?euaueiee”, i?aaae?aaieyoa ca au?c oniao a Naaa?iecoi?ia Aueaa?ey ia na nauaaao. Neaa iyeieei eaee n?a?aiey a e?ay ia ianao ?ee 1877 a. Ecoi?ieyo io?ya o?yaaa aa i?enouie eui i?aaiece?aia ia ioa?аieoaeia eeiey, ca aa ia iicaiee ia Iaoiaa Aee iaoa, iacia?ai ca aeaaiieiiaiaaau ia oo?neaoa a?iey ia iynoioi ia Aaaoe Ea?ei, aa io?a?a a?uceeoa ia руските io?yae n oeea eee aa иceaca a a?ua ia Зaiaaiey eee П?aaiey io?ya.
Ianoaiiaeaoa ia Aoiaaneey o?iio na onei?iyaa e io aaenoaeyoa ia Caiaaiey io?ya. Iu?aiia?aeii aai. E?eaaia? iinoeaa oniao n?auo ieeiiieneey aa?iecii. Ia 2 ?ee 1877 a. iaaiaeyo io?ya aeeca a Ieeiiie e iiee?aaa aucii?iino aa ?acaea ianouieaiea ii iiniea ia Ieaaai. Ii iо?aae ioaiinooa ia ?oneioi eiiaiaaaia ianouieaieaoi na caaaay, eiaoi iicaieyaa ia Iniai iaoa aa i?aoau?ee iniiaieoa ne neee io Aeaei a Ieaaai e aa i?aau?ia a?aaa a iii?ai ioieo ia oo?neaoa ioa?аieoaeia eeiey. Ia 8 e 18 ?ee na i?aai?eaoe aaa aoaee ia Ieaaai, ii aac oniao.
Ia?aoa?aiaiii, oo?neioi eiiaiaaaia i?aoau?ey 40-oeeyaia a?iey ia?aei nun N?eaeiai iaoa от Албания a O?aeey. Oaeoa ia oice io?ya a aa i?aieia Aaeeaia e aa na nuaaeie nun neeeoa ia Осман iaoa, neaa eiaoi aa na i?aai?eaia eiio?aianouieaiea e ?oneeoa aienee aa auaao ioaeuniaoe ia naaa? io Aoiaa.
Ia 19 ?ee 1877 a. N?eaeман iaoa iaiaaa Noa?a Caai?a. Ioa?aiaoa ia a?aaa a iiaa?aia ia 3500 ?onee aieieoe e aueaa?nee iiue?aioe. Neaa i?anoi?aie aiaaa Noa?a Caai?a iiiaaa ioiiai a ?uoaoa ia oo?neaoa a?iey. A?aauo a iii?a?ai, a ianaeaieaoi - iiaei?aii ia iaaa?iyoie ?anoieinoe. N?eaeiai iaoa i?iaue?aaa iioiaa ne eui Naaa?ia Aueaa?ey, eaoi na iani?aa eui Oei?aineey i?ioia, ioa?aiyaai naii io 6000 aooe ?one e aueaa?e. Aiaaaoa ca Oeiea i?eaiaeaao ecee??eoaeai a?aiaoecui, oue eaoi aaaiooaeieyo oniao ia oo?oeoa iaieioaii uял na io?ace au?oo oiaa ia aieiaoa. I?iyayaaeee aa?iecui e ?a?oaiaioiaiino, oaiaoa caueoieoe ia Oeiea oniyaao aa ni?ao ono?aiieoa aoaee ia 30-oeeyaiey io?ya ia N?eaeiai. Нae-?aoeoaeieoa aiaaa na aiayo ia 9, 10 e 11 aaaono 1877 a. A iae-e?eoe?iey iiiaio ia n?a?aieaoi aai. ?aaaoee oniyaa aa i?aaaaa iaeiчeneaii iiae?aieaiea от 200 души, eiaoi iiiaaa au?ouo aa na caau??e.
Бiaaaoa ca Шeiea e na?eicieoa cao?oaiaiey i?aa Ieaaai iaeaaao i?iiyia a ieaiiaaoa ia ?oneioi eiiaiaaaia. Iu?aiia?aeieoa iaia?aiey ca “iueieaiinia” aieia n?auo Ii?oaoa na iaeaaa aa auaao ei?eae?aiи. Oaeoe?anee i?ac aaaono-naioaia?e 1877 a. ?oneaoa a?iey ionouiaa eieoeaoeaaoa e i?ae?aoyaa naiaoi ianouieaiea ii ane?ee o?iioiaa, eaoi aieiaieaoi e ecoyei na iani?aa eui Ieaaai, euaaoi i?aanoie aa na ?aoe ecoiauo ia aieiaoa. Neaa iiiai i?eaioiaeaiey ia 30 август 1877 a. Зaiaaieyo io?ya, iiae?aiyi io ?oiuinee ?anoe, caii?aa uo?i ia Ieaaaineaoa e?aiino. Aui?aee acaoeoa ia?ee iaa?a e o?aoaoa aoaea caau?oaa aac?acoeoaoii. Оeiei 15 oeeyae ?a?oae na aaaaie io no?аia ia aoaeoaaueoa, ii Iniai iaoa nuoiyaa aa ioaeunia ianouieaieaoi ia nu?cie?aneeoa aienee.
I?e oaea nucaaeaoa na nei?ia aiaiia ianoaiiaea ?oneioi eiiaaiaaaia nun?aaioi?aaa oneeeyoa ne eui ?aoaaaia ia aaa iniiaie caaa?e: ioa?aia ia noa?iieaieineeoa i?ioiae e oieui?aaaia ia ieaaaineey aa?iecii. I?aaieyo io?ya ia aai. Ao?ei a ?acoi?ie?iaai. Ia iaaiai iynoi, iia eiiaiaaaiaoi ia aai. ?aaaoee a nucaaaai Ю?ai io?ya, eieoi iiaia io?aiaoa ia aieaieoa ieaieinee i?ioiae. Ca iaoo?aeece?aiaoi ia Iniai iaoa, ?oneioi eiiaiaaaia auceaaa ia aai. Oioeaaai aa i?aaiece?a ianaaa ia Ieaaaineaoa e?aiino.
I?ac ieoii?e гai. Ao?ei inuuanoayaa oniaoie aaenoaey a ?aeiia ia Ai?ie Auaiee e Тaeeo e ii oози ia?ei io?ycaa aucii?ieoa a?ucee ia Iniai iaoa n oo?neey oee. Ieiei Ieaaai a eca?aaaia ieuoia aeieaaia eeiey, a aai. Ao?ei iieу?aaa ?ac?aoaiea aa ianouie eui Aioaaa?aa.
Ia 28 iiaia?e 1877 a. Iniai iaoa na iieoaa aa i?iaea ia?u?a ieiei Ieaaai, ii aac oniao. I?aou?iye i?iaae, ia 11 aaeaia?e 1877 a. oie iayayaa eaieooeaoey e na i?aaaaa n ioaeaeeoa ne aieieoe. Iiaaaaoa i?e Ieaaai iicaieyaa ia ?oneaoa a?iey aa iiaiiae ianouiaoaeieoa ne aaenoaey ii ane?ee o?iioiaa. N iiiiuoa ia aueaa?neioi ianaeaiea, ?anoeoa ia ??iey (Oei?aineey) e Caiaaiey io?ya inuuanoayaao a ecee??eoaeii o?oaieoa ceiie oneiaey i?aieiaaaia ia Aaeeaia e i?aai?eaiao oe?ieiiauaaii ianouieaiea ia ?a io Noa?a ieaieia. Iia eiiaiaaaiaoi ia aai. ?aaaoee, Oei?aineeyo io?ya na iani?aa a ?aeiia ia Oeiea-Oaeiiai, ?aca?iiyaa eaaa?a ia Aaenae iaoa e 22 000 oo?nee aieieoe iiiaaao a ieai.
Ii nuuioi a?aia Caiaaieyo io?ya ia aai. Ao?ei i?aiaieyaa n iaoiaie iaiaa?e oу?neaoa ioa?aia i?e A?aaaeiiae e ia 23 aaeaia?e 1877 a. inaiai?aaaa Nioey. Ia 4 yioa?e 1878 a. ?oneeoa ?anoe aeecao a Ieiaaea, a 8 yioa?e iaaa e Ia?ei. Успешни са руските действия и на Кавказкия фронт. Там са превзети градовете Батум, Ерзерум, Карс и др. След падането на Плевен във войната се намесва и Сърбия, чиито войски достигат до Драгоман, Сливница, Брезник. Ca aa ecaaaia iueiaoa eaoano?ioa Вenieaoa ii?oa enea aa na caii?iao aaenoaey ca i?ae?aoyaaia ia aieieoa aaenoaey e ia 19 yioa?e 1878 a. a Ia?ei a iiaienaii i?eie?ea.
Руско-турската война от 1877-1878 г. се посреща с възторг от всички българи, които се надяват, че тя ще доведе до освобождението на България. Още на 12 април 1877 г. БЦБО се обръща към българите с призив за масово участие в бойните действия. Най-ярката изява на участието на българите във войната е Опълчението. Неговото сформиране започва още през есента на 1876 г. в Кишинев и продължава в Букурещ и Плоещ. Основното му ядро са българските доброволци в Сръбско-турската война от 1876 г. Образувани са шест опълченски дружини с обща численост около 7500 души. За командир на Опълчението е назначен ген. Николай Столетов. След започването на войната са създадени още 6 опълченски дружини. Така общият брой на опълченците достига 10 хиляди души.
Първоначално руското командване се отнася резервирано към българското опълчение, съзирайки в него потенциална революционна заплаха. Затова му възлага помощни интендантски функции. По-късно обаче българските дружини са причислени към отряда на ген. Гурко. Те изпълняват важни военни задачи, показват по безспорен начин желанието на българите да се борят с оръжие за свободата в боевете при Стара и Нова Загора и при отбраната на Шипченския проход. Наред с опълчението българите участват непосредствено във военните действия и под формата на чети и милиционни отряди. Най-значими са четите на Петко Кириаков в Източните Родопи, на Симо Соколов в Трънско, на Ильо войвода, на Христо Иванов в района на Ловеч, на Панайот Хитов, на Цеко Петков, на дядо Жельо и др. Като цяло четите изпълняват стражеви и разузнавателни функции, атакуват нередовните турски части и внасят смут в неосвободените от руснаците територии. Заедно с четите в много селища се създават милиционни отряди, които охраняват селището от башибозушки банди и дезертирали турски войници. Според някои изследвания участниците в Опълчението, четите и милиционните отряди възлизат на около 35 хиляди българи.
Особено ценна за руснаците е помощта, оказана им от българските разузнавачи и водачи. Българите донасят точни сведения за турците в крайдунавските градове, което и определя Свищов за място на десант. След форсирането на р. Дунав към руските части са прикрепени български разузнавачи. През цялата война те предоставят разчет за типографските особености на местностите, за пътищата и дислокацията на турските войски. При зимното преминаване на старопланинските проходи от руснаците, като водичи им служат местни българи. Българското население оказва помощ при разчистване на пътищата от преспи и за превозване на артилерия и боеприпаси.
Важна част от освободителните усилия на българския народ е икономическата помощ за руските войски. Руснаците могат да разчитат на безвъзмездна помощ от страна на българите. Пример за това е Предният отряд на ген. Гурко, който в продължение на седмици е изхранван безплатно от тях. Българите осигуряват също дърва, топли дрехи и обувки за руснаците.
Българите оказват и медицинска подкрепа. Те осигуряват голяма част от нужните за ранените войници храни, постелки, завивки и др. По време на августовските сражения и зимното стоене на Шипка в Габрово са прехвърлени хиляди ранени руснаци.
Активното участие на българите в Руско-турската война е своеобразно продължение на националноосвободителното движение. През войната то достига своя най-голям размах, обединявайки фактически цялото българско общество. Масовото участие на страната на Русия показва, че българите твърдо вярват, че с нейна помощ ще се освободят. В хода на войната загиват над 30 хиляди българи (повече от Априлското въстание от 1876 г.), а руските загуби възлизат на около 66 хиляди души. Българското население е подложено на поголовна сеч от страна на турската армия. Опожарени са и редица селища. Зародената възрожденска икономика по българските земи е унищожена и по този начин се забавя стопанския просперитет на българите.
Одринското примирие предвижда създаване на автономно българско княжество в не по-малки граници от приетите на Цариградската конференция. Англия и Австро-Унгария обаче открито му се противопоставят, а английската флота дори преминава в Мраморно море. Междувременно п?aanoaaeoaeeoa ia eiina?aaoeaii ieneaueoa iieeoeoe a Oa?ea?aa ianoiyaao i?aa noeoaia aa auaao iai?aaaie i?iiaie a oo?neey eaaeiao e aa na i?aaiece?a iiai eiio?aianouieaiea n?auo руската a?iey. Oo?neeyo ia?eaiaio a ?acioniao, a oeoeiaoeaieoa eneaiey ia Ieeieae Eaiaoeaa Ii?oaoa дa iioau?ae iinoeaiaoeoa aiaiai?aiinoe ia na eciueiaie.
П?e oaea nucaaeaoa na neooaoey aeeeeeyo eiyc Ieeieae Нeeieaaae? ?acii?a?aa ia i?aaieoa ?onee io?yae aa i?aai?eaiao aaiiino?aoeaii ianouieaiea eui Oa?ea?aa. Aaii?aeece?aiaoa oo?nea a?iey ia aaaa ieeaeua ioii? e iai?aeaaii ca ane?ee ?oneeoa io?yae noeaao ai i?aaa?aaeyoa ia oo?neaoa noieeoa. Ia 19 oaa?oa?e/3ia?o 1878 a. a iiaienai Nainoaoaineey i?aeeieia?ai aiaiai?, n eieoi oaeoe?anee aieiaoa caau?oaa.
Пi neeaoa ia Nainoaoaineey aiaiai? Oo?oey i?eciaaa iacaaeneiinooa ia Nu?aey, ?oiuiey и Черна гора e i?eaia nucaaaaiaoi ia o?eaooa?ii Aueaa?nei eiy?anoai “n o?enoeyinei i?аaeoaenoai e ia?iaia ieeeoey”, a?aieoeoa ia което съвiaaao n i?eciaoeoa io Oa?ea?aaneaoa iineaie?anea eiioa?aioey aoie?anee a?aieoe ia aueaa?neaoa auc?i?aainea iaoey. Ca?aae o?anoeaoi ne aua aieiaoa ?oiuiey iieo?aaa Naaa?ia Aia?o?aa, a Nu?aey - Ieoei e ?ano io Ie?ionei. Aana?aaey iue a aee??aia a ?aieeoa ia ?oney.
A iaue eeiee ie?ieyo aiaiai? iiaienai a Nai Noaoaii ioaiaa?y ia enoi?e?aneeoa i?aoaioee ia ane?ee aaeeainee no?aie. Ii ca ?oneaoa aeieiiaoey a i?aaaeii ynii, ?a oice aiaiai? iyia ?aaeia noieiino, oue eaoi e i?aae, e ii a?aia ia aieiaoa Пaoa?ao?a iiiaie?aoii iiaia aiaa?eiaioe i?aa caiaaieoa aaeeee neee, ?a auaaueyo ie?ai aiaiai? n Oo?oey ua auaa ?ac?aaioai io ia?aoia?iaia eiioa?aioey n o?anoeaoi ia ane?ee caeioa?aniaaie au??aae.
Iua ia 14 януари 1878 a. nun niaoeaeia iioa ia ei?a Nienau?e aiaeeeneioi i?аaeoaenoai ca ii?aaai iuo oaaaiiyaa ?oney, ?a i?aaiai?eoa ca ie? n Oo?oey iyia aa auaao i?eciaoe, aei ia auaao nuaeanoaaie n inoaiaeeoa aaeeee neee. Iniiaaiea ca oace ne iiceoey Eiiaii ou?ne a ianoiyoaenoaioi, ?a auaaueyo ie?ai aiaiai? ia?ao ?oney e Ту?oey oaeoe?anee uял aiaaaa ai ia?ooaiea ia Ia?e?eey aiaiai? io 1856 a. e Eiiaiineaoa eiiaaioey io 1871 a. П?aaeoеenoaioi ia e?aeeoa Aeeoi?ey дu??e aa na naeea iauiaa?iiaenea eiioa?aioey, eiyoi aa ooau?ae ieii?aoaeiey oaeno ia ie?iey aiaiai?. Ia 31 yioa?e 1878 a. aiaeiae?ii eneaia eui ?oney a ioi?aaaii e io Aano?i-Oiaa?ey. Отношението на руския политическ елит към Източната криза се гради върху думите на барон Жомини (един от стратезите на руската дипломация): “Ние трябва да избираме: или нова кримска коалиция, или когрес. Аз не виждам в името на какво трябва да рискуваме”. Така нa 1 февруари 1878 a. eiyc Ai??aeia eci?aua oaeaa?aia aua Aeaia, neiyoi aaaa i?eioeiiioi ne nuaeanea ca i?iaa?aaiaoi ia ia?aoia?iaia eiioa?aioey. Oaea, ianao i?aae aa na iiaieoa Nainoaoaineey aiaiai?, ca ?oneioi i?iaeoaenoai a ynii, ?a oice aiaiai? iyia aa eia ieeaeaa a?oaa noieiino inaai ?enoi i?iaaaaiaiey ne aoaeo au?oo aueaa?eoa. Според Константин Косев с него Русия цели да демонстрира пред българите, че е единственият им благонадежден покровител.
I?ac i?ieaooa ia 1878 a. a ?acoeoao ia oaeie e yaie aiaiai?aiinoe ia?ao ?oney, Aiaeey, Aa?iaiey e Aano?i-Oiaa?ey aaeeeeoa neee na ooi?iyaaт eiia?anuo aa na i?iaaaa a Aa?eei, eaoi ia?aoa?aiaiii nuaaaoa ia aueaa?neey iieeoe?anee aui?in a i?aa?aoaia. Naieyo eiia?an a ioe?eo io aa?iaineey eaioea? Ioi oii Бenia?e ia 1/13 ?ie 1878 a. A iaaiaaoa ?aaioa o?anoaao i?aanoaaeoaee ia oanooa aaeeee neee e Oo?oey. I?e ianu?aaiaoi ia ioaaeieoa aniaeoe ia auaauey ie?ai aiaiai? na aee??aao e aaeaaaoeeoa ia ?oiuiey, Nu?aey, Au?oey, ?a?ia ai?a, ii ieii?aoaeieoa ?aoaiey na acaiao naмi io aaeeeeoa neee. Caee??eoaeieyo oaeno nuau??a 64 ia?aa?aoa a iiaienai ia 1/13 ?ee 1878 a., neaa eiaoi eiia?anuo a cae?eo.
Aueaa?neeyo aui?in caaia oaio?aeii iynoi a ?aaioaoa ia Aa?eeineey eiia?an. Ioeoeaeieoa aeneonee i?ioe?ao iu?eoaeii o?oaii ii?aae iai?aeuniaoeoa oau?oaiey io no?aia ia oo?neaoa aaeaaaoey e iiiaioiaiaeoa caaeoeenie i?aaiai?e, a eieoi ?oney, Aiaeey, Гa?iaiey e Aano?i-Oiaa?ey i?aneaaaao naieoa nianoaaie eioa?ane. A e?aйia niaoea Aa?eeineeyo aiaiai? i?ae?iyaa iaiueii iieeoe?aneeoa a?aieoe, i?a?oaie io Nainoaoainee aiaiai?. Naaa?ia Aueaa?ey e Nioeeneeyo naia?ae ioi?iyo oa?eoi?eyoa ia auaauioi o?eaooa?ii Aueaa?nei eiy?anoai (около 64 хил. кв. км). Изработването на българската конституция е поверено на “български първенци”, но изборът на княз трябва да бъде потвърден от великите сили. Княжеството се задължава да не прекратява сключени от Империята търговски договор и се задължава да плаща дългове на турция в размер на 3 милиона златни лири годишно. Тези пари отиват директно в западноевропейските банки като вноски по външния дълг на Турция. Срокът за пребиваване на руски войски в Княжеството е определен на девет месеца.
Ia ?a io Noa?a ieaieia na ia?acoaa “aaia i?iaeioey iia eiaoi Ecoi?ia ?oiaeey, eiyoi inoaaa iia i?yeaoa iieeoe?anea e aiaiia aeano ia noeoaia i?e oneiaey ia aaieieno?аoeaia aaoiiiiey”. Ecoi?ia O?aeey, Aaeiii?eaoi e Iaeaaiiey na a?uuao ia Aenieaoa ii?oa. Потвърдено е предаването на Северна Добруджа на Румъния, а на Сърбия – Нишкия санджак, Пиротско и Враня. N oace ne ?aoaiey Бa?eeineeyo договор официално бележи възстановяването на българската държавност.
Така в резултат на руско-турската войска от 1877-1878 г. се полага началото на третата Българска държава. Но във финалната развръзка на Източната криза българската национална кауза става напълно подвластна на волята на великите сили, на техните глобални интереси и противоречия. Именно заради това Берлинският договор на практика обезсмисля дълголетните политически борби на възрожденските българи като разкъсва на пет части българското етническо пространство. Берлинкият конгрес не се съобразява с националните и исторически права на балканските народи и по този начин предопределя бъдещото развитие на Балканите в условията на непрекъснати борби и конфликти.
Въпреки това, с цената на кръвта на хиляди руски войници, част от българската нация получава възможност за свободно и независимо развитие. Освобождението играе роля на буржоазнодемократична революция за българите, с която са постигнати целите на Българското възраждане. Създават се реални предпоставки за приобщаване на българите към модерния европейски свят и за изграждане на една нова и демократична и отговаряща на духа на времето държавна уредба.

(5600 думи)

www.kabinata.com - Онлайн курсове

 
други курсове:  

Как да се подготвим за кандидат-студентски изпит по английски език

Как да се подготвим за кандидат-студентски изпит по математика